پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

شاخص های کلیدی عملکرد یا متریک ها در دیجیتال مارکتینگ

شاخص های کلیدی عملکرد در دیجیتال مارکتینگ
دیجیتال مارکتینگ

معیار ها و شاخص های کلیدی عملکرد در دیجیتال مارکتینگ در تیم های تخصصی این حوزه استفاده می شود. این متریک های در دیجیتال مارکتینگ بیشترین نقطه اثر این شاخص ها در ببرسی تاثیر گذاری کمپین ها و ابزار های تبلیغاتی می باشد که نقطع فعلی شما در بازاریابی و تبلیغات را معلوم و فاصله شما از هدف را واضح می نماید. این شاخص های به وسیله ابزار های مختلف قابل اندازه گیری بوده و بر پایه افزایش کارایی تیم ها در سطح بین المللی استفاده می گردد.

نرخ تبدیل ترافیک وبسایت به لید (یا نسبت ترافیک به لید)

ترافیک وبسایت مهمترین فاکتوری است که هر روز چک می شود. لیدهای ایجاد شده از سایت و تعریف نرخ تبدیل ترافیک وبسایت به لید را در متریک های دیجیتال مارکتینگ ما بخوانید.