پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

شاخص های کلیدی عملکرد یا متریک ها در دیجیتال مارکتینگ

معیار ها و شاخص های کلیدی عملکرد در دیجیتال مارکتینگ در تیم های تخصصی این حوزه استفاده می شود.این متریک های در دیجیتال مارکتینگ بیشترین نقطه اثر این شاخص ها در ببرسی تاثیر گذاری کمپین ها و ابزار های تبلیغاتی می باشد که نقطع فعلی شما در بازاریابی و تبلیغات را معلوم و فاصله شما از هدف را واضح می نماید. این شاخص های به وسیله ابزار های مختلف قابل اندازه گیری بوده و بر پایه افزایش کارایی تیم ها در سطح بین المللی استفاده می گردد. من سعی کرده ام این نمونه ها را با تجربیات خودم در دیجیتال مارکتینگ آمیخته و متریک های قابل فهمی برای همه ایجاد نمایم.