webbranding

صد برند بزرگ ایران در سال ۱۳۹۶

این گزارش با کمک تیم عزیز بورس ۲۴ تهیه شده است.

چند نکته مهم:

  1. در این گزارش سعی شده برند های نام آشنای ایرانی ذکر شود و از برند های دولتی و نفتی صرف نظر شده است.
  2. در این گزارش تنها به برند هایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند اشاره شده است و از برندهایی نظیر بانک ملی، ایرانسل، کاله و . . . که در بورس حضور ندارند اشاره نشده است.
  3. ما پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. ما را در بهبود گزارشات یاری کنید.

رتبه: 01

نام شرکت : همراه اول
ارزش سهام (ریال) : ۱۷۳,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 02

نام شرکت : مخابرات ایران
ارزش سهام (ریال) : ۱۳۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 03

نام شرکت : خدمات انفورماتیک
ارزش سهام (ریال) : ۶۹,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 04

نام شرکت : گروه مپنا
ارزش سهام (ریال) : ۶۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 05

نام شرکت : بانک پاسارگاد
ارزش سهام (ریال) : ۵۰,۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 06

نام شرکت : بانک ملت
ارزش سهام (ریال) : ۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 07

نام شرکت : ایران خودرو
ارزش سهام (ریال) : ۴۲,۰۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 08

نام شرکت : آسان پرداخت پرشین
ارزش سهام (ریال) : ۳۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 09

نام شرکت : بانک صادرات ایران
ارزش سهام (ریال) : ۳۴,۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 10

نام شرکت : سایپا
ارزش سهام (ریال) : ۳۳,۵۳۳,۷۴۰,۴۵۰,۰۰۰

رتبه: 11

نام شرکت : بانک تجارت
ارزش سهام (ریال) : ۲۷,۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 12

نام شرکت : بانک پارسیان
ارزش سهام (ریال) : ۲۴,۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 13

نام شرکت : داده گستر عصر نوین – های وب
ارزش سهام (ریال) : ۲۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 14

نام شرکت : نفت بهران
ارزش سهام (ریال) : ۲۳,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 15

نام شرکت : بانک انصار
ارزش سهام (ریال) : ۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 16

نام شرکت : پارس خودرو
ارزش سهام (ریال) : ۱۸,۶۹۸,۷۸۹,۶۱۷,۰۰۰

رتبه: 17

نام شرکت : بانک آینده
ارزش سهام (ریال) :۱۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 18

نام شرکت : دارو عبیدی
ارزش سهام (ریال) : ۱۷,۲۹۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 19

نام شرکت : بانک اقتصاد نوین
ارزش سهام (ریال) : ۱۷,۱۶۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 20

نام شرکت : به پرداخت ملت
ارزش سهام (ریال) :۱۶,۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 21

نام شرکت : بانک شهر
ارزش سهام (ریال) : ۱۴,۵۱۳,۸۸۷,۸۱۲,۰۰۰

رتبه: 22

نام شرکت : گروه صنعتی پاکشو
ارزش سهام (ریال) : ۱۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 23

نام شرکت : توسعه صنایع بهشهر
ارزش سهام (ریال) : ۱۲,۴۳۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 24

نام شرکت : بانک خاورمیانه
ارزش سهام (ریال) : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 25

نام شرکت : بانک کار آفرین
ارزش سهام (ریال) : ۱۱,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 26

نام شرکت : نفت ایرانول
ارزش سهام (ریال) : ۱۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 27

نام شرکت : بانک تات
ارزش سهام (ریال) : ۱۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 28

نام شرکت : رایان سایپا
ل ارزش سهام (ریال) : ۱۰,۸۸۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 29

نام شرکت : بانک سینا
ارزش سهام (ریال) : ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 30

نام شرکت : گروه بهمن
ارزش سهام (ریال) : ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 31

نام شرکت : تجارت الکترونیک پارسیان
ارزش سهام (ریال) : ۹,۳۷۰,۸۴۵,۳۷۶,۰۰۰

رتبه: 32

نام شرکت : بانک دی
ارزش سهام (ریال) : ۸,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 33

نام شرکت : بانک مهر اقتصاد
ارزش سهام (ریال) : ۹,۳۷۰,۸۴۵,۳۷۶,۰۰۰

رتبه: 34

نام شرکت : کیسون
ارزش سهام (ریال) : ۷,۸۸۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 35

نام شرکت : البرز دارو
ارزش سهام (ریال) : ۷,۸۷۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 36

نام شرکت : دارو پخش
ارزش سهام (ریال) : ۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 37

نام شرکت : بانک گردشگری
ارزش سهام (ریال) : ۷,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 38

نام شرکت : پاک وش
ارزش سهام (ریال) : ۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 39

نام شرکت : اعتباری ملل
ارزش سهام (ریال) : ۷,۰۴۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 40

نام شرکت : دارو رازک
ارزش سهام (ریال) : ۶,۹۷۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 41

نام شرکت : بانک سامان
ارزش سهام (ریال) : ۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 42

نام شرکت : دارو سبحان
ارزش سهام (ریال) : ۶,۳۱۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 43

نام شرکت : بیمه پاسارگاد
ارزش سهام (ریال) : ۶,۲۳۸,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰

رتبه: 44

نام شرکت : کارت اعتباری ایران کیش
ارزش سهام (ریال) : ۶,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 45

نام شرکت : بانک حکمت ایرانیان
ارزش سهام (ریال) : ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 46

نام شرکت : دارو اسوه
ارزش سهام (ریال) : ۵,۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 47

نام شرکت : دارویی برکت
ارزش سهام (ریال) : ۵,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 48

نام شرکت : بیمه سامان
ارزش سهام (ریال) : ۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 49

نام شرکت : بانک قوامین
ارزش سهام (ریال) : ۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 50

نام شرکت : پست بانک ایران
ارزش سهام (ریال) : ۵,۰۹۵,۹۱۸,۷۷۶,۰۰۰

رتبه: 51

نام شرکت : کاغذ پارس
ارزش سهام (ریال) : ۴,۹۲۴,۲۷۵,۸۲۸,۰۰۰

رتبه: 52

نام شرکت : بانک سرمایه
ارزش سهام (ریال) : ۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 53

نام شرکت : فروشگاه رفاه
ارزش سهام (ریال) : ۴,۹۲۴,۲۷۵,۸۲۸,۰۰۰

رتبه: 54

نام شرکت : همکاران سیستم
ارزش سهام (ریال) : ۴,۵۳۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 55

نام شرکت : زامیاد
ارزش سهام (ریال) : ۴,۴۱۸,۳۸۳,۷۰۸,۰۰۰

رتبه: 56

نام شرکت : مینو
ارزش سهام (ریال) : ۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 57

نام شرکت : بیمه پارسیان
ارزش سهام (ریال) : ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 58

نام شرکت : بهمن دیزل
ارزش سهام (ریال) : ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 59

نام شرکت : بیمه البرز
ارزش سهام (ریال) : ۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 60

نام شرکت : دارو جابرابن حیان
ارزش سهام (ریال) : ۳,۸۱۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 61

نام شرکت : بیمه کوثر
ارزش سهام (ریال) : ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 62

نام شرکت : صنعتی بوتان
ارزش سهام (ریال) : ۳,۶۲۳,۷۰۱,۰۳۲,۰۰۰

رتبه: 63

نام شرکت : ایران خودرو دیزل
ارزش سهام (ریال) : ۳,۵۵۷,۱۹۹,۰۶۷,۰۰۰

رتبه: 64

نام شرکت : بیمه آسیا
ارزش سهام (ریال) : ۳,۴۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 65

نام شرکت : دارو زهراوی
ارزش سهام (ریال) : ۳,۲۶۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 66

نام شرکت : بیمه دانا
ارزش سهام (ریال) : ۳,۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 67

نام شرکت : تبرک
ارزش سهام (ریال) : ۳,۰۸۱,۷۰۷,۰۲۴,۰۰۰

رتبه: 68

نام شرکت : داروسازی قاضی
ارزش سهام (ریال) : ۲,۹۶۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 69

نام شرکت : تهران شیمی
ارزش سهام (ریال) : ۲,۸۲۰,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 70

نام شرکت : بیمه رازی
ارزش سهام (ریال) : ۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 71

نام شرکت : بیمه دی
ارزش سهام (ریال) : ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 72

نام شرکت : موتوژن
ارزش سهام (ریال) : ۲,۲۷۶,۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰

رتبه: 73

نام شرکت : پاکسان
ارزش سهام (ریال) : ۲,۱۷۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 74

نام شرکت : کویر تایر
ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 75

نام شرکت : فن آوا
ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۶۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 76

نام شرکت : بیمه تجارت نو
ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 77

نام شرکت : گلتاش
ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 78

نام شرکت : پارس دارو
ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۳۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 79

نام شرکت : داده پردازی ایران
ارزش سهام (ریال) : ۲,۰۰۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 80

نام شرکت : لبنیات پاک
ارزش سهام (ریال) : ۱,۹۸۱,۲۵۵,۸۴۲,۲۸۰

رتبه: 81

نام شرکت : بیمه ما
ارزش سهام (ریال) : ۱,۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 82

نام شرکت : هپکو
ارزش سهام (ریال) : ۱,۶۹۴,۰۷۳,۴۲۵,۰۰۰

رتبه: 83

نام شرکت : بیمه سرمد
ارزش سهام (ریال) : ۱,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 84

نام شرکت : بهمن لیزینگ
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 85

نام شرکت : دارو اکسیر
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 86

نام شرکت : نیرو محرکه
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۱,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰

رتبه: 87

نام شرکت : قند اصفهان
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۹۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 88

نام شرکت : بهنوش
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 89

نام شرکت : بیمه سینا
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 90

نام شرکت : بیمه کارآفرین
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 91

نام شرکت : لیزینگ ایرانیان
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 92

نام شرکت : دارو فارابی
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 93

نام شرکت : بیمه نوین
ارزش سهام (ریال) : ۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 94

نام شرکت : ایران ارقام
ارزش سهام (ریال) : ۱,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 95

نام شرکت : کیمیادارو
ارزش سهام (ریال) : ۱,۴۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 96

نام شرکت : لوازم خانگی پارس
ارزش سهام (ریال) : ۱,۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 97

نام شرکت : پارس خزر
ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۳۹,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰

رتبه: 98

نام شرکت : مارگارین
ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 99

نام شرکت : افرانت
ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رتبه: 100

نام شرکت : شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
ارزش سهام (ریال) : ۱,۳۰۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰