پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

تبلیغات دیجیتال

رزونامه و رسانه های چاپی در حال مرگ هستند و تبلیغات ATL دیگر بازدهی قبلی را ندارند. دنیای تبلیغات فقط به سمت تبلیغات دیجیتال می رود و این یک واقعیت است که دنیای تبلیغات رنگ عوض کرده است. دنیا به سمت تبلیغات اینترنتی و آنلاین حرکت کرده است.