webbranding

مقایسه و رده بندی ۱۰۰ برند بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۶ سال شگفتی سازی در برند های بزرگ دنیا نبود ولی آمازون، فیس بوک و ادوبی به همراه نیسان سرعت پیشرفت بزرگی از خود نشان داده اند. اگر این آمار را تحلیل کنید قاعدتا نتایج بهتر را خود شما استنتاج خواهید نمود.

برندینگ اپل

شماره: 01

۵%+
۱۷۸,۱۱۹$m

شماره: 02

۱۱%+
۱۳۳,۲۵۲$m

شماره: 03

۷%-
۷۳,۱۰۲$m

شماره: 04

۸%+
۷۲,۷۹۵$m

شماره: 05

۹%+
۵۳,۵۸۰$m

شماره: 06

۱۹%-
۵۲,۵۰۰$m

شماره: 07

۱۴%+
۵۱,۸۰۸$m

شماره: 08

33%+
۵۰,۳۳۸$m

شماره: 09

۱۸%+
۴۳,۴۹۰$m

شماره: 10

۲%+
۴۳,۱۳۰$m

شماره: 11

۱۲%+
۴۱,۵۳۵$m

شماره: 12

۱%-
۳۹,۳۸۱$m

شماره: 13

۶%+
۳۸,۷۹۰$m

شماره: 14

۴%+
۳۶,۹۵۲$m

شماره: 15

48%+
۳۲,۵۹۳$m

شماره: 16

۴%+
۳۰,۹۴۸$m

شماره: 17

۳%-
۲۶,۵۵۲$m

شماره: 18

۹%+
۲۵,۰۳۴$m

شماره: 19

۸%+
۲۳,۹۹۸$m

شماره: 20

۲%+
۲۲,۶۸۱$m

شماره: 21

۴%+
۲۲,۱۰۶$m

شماره: 22

۱۳%+
۲۱,۲۹۳$m

شماره: 23

۳%+
۲۰,۲۶۵$m

شماره: 24

۱۰%-
۱۹,۹۵۰$m

شماره: 25

۳%-
۱۸,۳۵۸$m

شماره: 26

۸%+
۱۷,۸۳۴$m

شماره: 27

۱۹%+
۱۶,۷۶۶$m

شماره: 28

۶%+
۱۶,۱۳۴$m

شماره: 29

۴%+
۱۵,۳۳۳$m

شماره: 30

۸%+
۱۵,۰۹۹$m

شماره: 31

۳%+
۱۴,۲۲۷$m

شماره: 32

۶%-
۱۳,۱۳۶$m

شماره: 33

۱۲%+
۱۲,۹۶۲$m

شماره: 34

۱۷%+
۱۲,۸۳۳$m

شماره: 35

۱۱%+
۱۲,۵۴۷$m

شماره: 36

۲%+
۱۲,۵۱۷$m

شماره: 37

۱۱%+
۱۲,۰۳۳$m

شماره: 38

۱۴%+
۱۱,۷۹۹$m

شماره: 39

۷%-
۱۱,۷۱۱$m

شماره: 40

۹%-
۱۱,۴۳۶$m

شماره: 41

۴%+
۱۱,۳۳۶$m

شماره: 42

۲%-
۱۱,۰۸۱$m

شماره: 43

22%+
۱۱,۰۶۶$m

شماره: 44

۱۶%+
۱۰,۸۶۴$m

شماره: 45

new
۱۱,۰۲۷$m

شماره: 46

۳%+
۱۰,۵۹۹$m

شماره: 47

۱%+
۱۰,۵۳۴$m

شماره: 48

۶%+
۱۰,۱۲۹$m

شماره: 49

۶%+
۱۰,۰۵۹$m

شماره: 50

۶%+
۹,۹۸۲$m

شماره: 51

۶%+
۹,۹۶۹$m

شماره: 52

۱۲%-
۹,۷۸۸$m

شماره: 53

۸%-
۹,۵۴۱$m

شماره: 54

۱%+
۹,۳۲۲$m

شماره: 55

۱۷%+
۹,۲۱۶$m

شماره: 56

۱۹%+
۹,۰۶۰$m

شماره: 57

۱۹%-
۸,۹۵۱$m

شماره: 58

۹%+
۸,۹۴۷$m

شماره: 59

۰%+
۸,۷۲۸$m

شماره: 60

۱۶%+
۹,۲۱۶$m

شماره: 61

۲%+
۸,۴۷۴$m

شماره: 62

۱%-
۸,۳۲۵$m

شماره: 63

21%+
۷,۵۸۶$m

شماره: 64

۱%+
۷,۸۱۵$m

شماره: 65

۲%-
۷,۵۴۷$m

شماره: 66

۴%+
۷,۱۰۰$m

شماره: 67

۲۵%+
۶,۶۹۱$m

شماره: 68

۸%+
۶,۷۰۲$m

شماره: 69

۶%+
۶,۶۸۳$m

شماره: 70

۱۴%+
۶,۶۷۶$m

شماره: 71

۱۱%+
۶,۳۵۰$m

شماره: 72

۱۲%+
۶,۲۵۵$m

شماره: 73

۷%+
۶,۰۹۵$m

شماره: 74

۴%+
۶,۰۴۱$m

شماره: 75

۶%-
۵,۹۸۳$m

شماره: 76

۰%+
۵,۷۱۵$m

شماره: 77

۳%+
۵,۶۷۱$m

شماره: 78

new
۵,۵۹۲$m

شماره: 79

۹%-
۵,۴۱۱$m

شماره: 80

۱۲%+
۵,۹۸۳$m

شماره: 81

۶%-
۵,۳۹۴$m

شماره: 82

۳%+
۵,۳۳۲$m

شماره: 83

new
۵,۵۹۲$m

شماره: 84

new
۵,۲۲۴$m

شماره: 85

۱%+
۵,۱۸۱$m

شماره: 86

۴%-
۵,۱۳۵$m

شماره: 87

۳%+
۵,۱۱۴$m

شماره: 88

new
۴,۸۷۶$m

شماره: 89

۱۰%-
۴,۸۶۸$m

شماره: 90

۶%-
۴,۸۴۲$m

شماره: 91

۵%+
۴,۸۲۳$m

شماره: 92

۱%-
۴,۷۸۳$m

شماره: 93

۶%+
۴,۷۷۶$m

شماره: 94

۱۴%-
۴,۷۱۶$m

شماره: 95

۱۰%-
۴,۸۶۸$m

شماره: 96

۲%+
۴,۴۰۵$m

شماره: 97

۰%+
۴,۱۸۸$m

شماره: 98

۱۲%-
۴,۰۹۲$m

شماره: 99

۲%-
۴,۰۴۵$m

شماره: 100

new
۴,۰۱۱$m